co-decisie

Voorstellen die in co-decisie zowel in de vergadering van de Raad van Lidstaten als in  het Europees Parlement aan de orde komen

Kanaaltunnel – veiligheidsautoriteit
In verband met de Brexit worden er voorbereidingen getroffen om de veiligheid in de Kanaaltunnel opnieuw in te richten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de bepalingen in het verdrag van Canterbury van 12.02.1986.
Er zijn 2 verordeningen vastgesteld, een wijziging van de Richtlijn spoorwegveiligheid 2020/1530 en een verordening waarbij Frankrijk gemachtigd wordt nam,ens de Unie de onderhandelingen uit te voeren in 2020/1531.

De discussies hebben geleid tot een voorstel dat aan de Raad en Parlement is voorgelegd
COM(2020)782 van 27.11.2020. [2020/0347(COD)]
NL-versie     wijzigingsvoorstel + bijlage
EN-versie     wijzigingsvoorstel + bijlage


SERA-richtlijn 2012/34 en COVID-19

COM voorstel om ivm COVID-19 pandemie de financiële voorwaarden voor spoorvervoer aan te passen. De Europese Commissie heeft hiervoor op 19.06.2020 een voorstel gelanceerd. In het voorstel worden art 27, 31 en 32 van de SERA-richtlijn 2012/34 aangepast [2020/0127(COD)]
COM(2020)260 final    NL-versie, incl toelichting     EN-version

Standpunt van het Europees Parlement in 1e lezing, waarmee in grote lijnen met het voorstel wordt ingestemd. EN versie, van de tekst zoals beschikbaar gesteld op 18.09.2020 door de Raad.

25.09.2020 Het comité van Permanente vertegenwoordigers van de Lidstaten heeft ingestemd met de amendementen van het Europees Parlement. Het COREPER adviseert om via een schriftelijke procedure de uitvoeringsverordening vast te stellen. NL-versie en EN-versie

Aanpassing verordening 182/2011, inzake de controle door Lidstaten van uitvoeringshandelingen door de Europese Commissie.
Als gevolg van het Verdrag van Lissabon zijn er nu uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. In richtlijnen wordt bepaald welk instrument ingezet wordt. Bij gedelegeerde handelingen wordt aan de Europese Commissie de bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels vast te stellen voor die onderwerpen waarvoor in de richtlijn mandaat is gegeven.
Voor uitvoeringshandelingen is verordening 182/2011 van kracht. Op basis van de  geïnstitutionaliseerde overeenkomst tussen Raad, Parlement en Commissie moet deze verordening worden aangepast
voorstel COM(2017)85 van 14.02.2017 NL-versie, EN-versie
COD-nummer: 2017/0035(COD)
stand van zaken tijdens Bulgaars voorzitterschap juni 2018

amendementen 1-25 van het Europees Parlement van 21.12.2020