co-decisie

Voorstellen die in co-decisie zowel in de vergadering van de Raad van Lidstaten als in  het Europees Parlement aan de orde komen

SERA-richtlijn uitgebreid
In onderstaand voorstel COM(2021)0812, werd al gesproken over een aanpassing van de RFC Verordening. Inmiddels heeft de Europese Commissie daarover een keuze gemaakt. De Verordening zal worden ingetrokken en ondergebracht in een netwerkbenadering. Er komt binnen het raamwerk van de Single European Railway Area een nieuwe verordening die het capaciteitsmanagement en de capaciteit toewijzing regelt.
Dit voorstel COM(2023)443 is gedaan op 11.07.2023. Er is een mogelijkheid om tot 11.09.2023 zienswijzen aan de Commissie bekend te maken
EN-versie + 10 bijlagen

Al sinds 2021 COM(2021)0812 wordt er gediscussieerd over de aanpassing van het
TEN-T-netwerk en aan de Rail Freight Corridors (RFC). Documenten van de Raad en Parlement verschijnen met enige regelmaat. Te vinden op [LINK]. Er is nog geen definitief besluit genomen, dit zijn documenten die moeten leiden tot de uiteindelijke overeenstemming tussen Raad, Parlement en Europese Commissie.

In COM(2021)0087 heeft de Europese Commissie een voorstel gemaakt om bij Horizon Europe een aantal Joint Undertakings op te richten. Eén daarvan is Europe’s Rail Joint Undertaking die de taken van Shift2Rail over zal nemen. Deze is gedefinieerd in art 3 lid 1d. Het voorstel heeft het COD-nummer: 2021/0048(NLE)
Inmiddels zijn er standpunten van het EP-TRAN comité en een voortgangsrapport van het Portugese voorzitterschap. tbv de overdracht van het voorzitterschap aan Slovenië.
23.02.2021 COM(2021)0087 [NB: 4 links naar Eur-Lex, vanwegen grootte bestanden 5Mb]
NL-versie + bijlage
EN-versie + bijlage
25.06.2021 Progress report Portugese presidency
21.10.2021 EP-TRAN position

Kanaaltunnel – veiligheidsautoriteit
In verband met de Brexit worden er voorbereidingen getroffen om de veiligheid in de Kanaaltunnel opnieuw in te richten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de bepalingen in het verdrag van Canterbury van 12.02.1986.
Er zijn 2 verordeningen vastgesteld, een wijziging van de Richtlijn spoorwegveiligheid 2020/1530 en een verordening waarbij Frankrijk gemachtigd wordt nam,ens de Unie de onderhandelingen uit te voeren in 2020/1531.

De discussies hebben geleid tot een voorstel dat aan de Raad en Parlement is voorgelegd
COM(2020)782 van 27.11.2020. [2020/0347(COD)]
NL-versie     wijzigingsvoorstel + bijlage
EN-versie     wijzigingsvoorstel + bijlage

Aanpassing verordening 182/2011, inzake de controle door Lidstaten van uitvoeringshandelingen door de Europese Commissie.
Als gevolg van het Verdrag van Lissabon zijn er nu uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. In richtlijnen wordt bepaald welk instrument ingezet wordt. Bij gedelegeerde handelingen wordt aan de Europese Commissie de bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels vast te stellen voor die onderwerpen waarvoor in de richtlijn mandaat is gegeven.
Voor uitvoeringshandelingen is verordening 182/2011 van kracht. Op basis van de  geïnstitutionaliseerde overeenkomst tussen Raad, Parlement en Commissie moet deze verordening worden aangepast.
voorstel COM(2017)85 van 14.02.2017 NL-versie, EN-versie
COD-nummer: 2017/0035(COD)

stand van zaken tijdens Bulgaars voorzitterschap juni 2018