co-decisie

Voorstellen die in co-decisie zowel in de vergadering van de Raad van Lidstaten als in  het Europees Parlement aan de orde komen

Kanaaltunnel – veiligheidsautoriteit
In verband met de mogelijke Brexit worden er voorbereidingen getroffen om de veiligheid in de Kanaaltunnel opnieuw in te richten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de bepalingen in het verdrag van Canterbury van 12.02.1986.
Er zijn op 27.07.2020 twee documenten door de Europese Commissie ter inzage gelegd:
COM(2020)623, waarmee de veiligheidsrichtlijn 2016.798 aangepast wordt NL-versie    EN-versie en
COM(2020)622, waarmee Frankrijk gemachtigd wordt om de onderhandelingen namens de Unie te doen. NL-versie en EN-versie.
Deze documenten zullen in de Raad van Ministers en het Europees Parlement aan de orde komen. dossier 2020/0160(COD) en 2020/0161(COD).

De discussies hebben geleid tot een voorstel dat aan de Raad en Parlement is voorgelegd
COM(2020)782 van 27.11.2020. [2020/0347(COD)]
NL-versie     wijzigingsvoorstel + bijlage
EN-versie     wijzigingsvoorstel + bijlage

SERA-richtlijn 2012/34 en COVID-19
COM voorstel om ivm COVID-19 pandemie de financiële voorwaarden voor spoorvervoer aan te passen. De Europese Commissie heeft hiervoor op 19.06.2020 een voorstel gelanceerd. In het voorstel worden art 27, 31 en 32 van de SERA-richtlijn 2012/34 aangepast [2020/0127(COD)]
COM(2020)260 final    NL-versie, incl toelichting     EN-version

Standpunt van het Europees Parlement in 1e lezing, waarmee in grote lijnen met het voorstel wordt ingestemd. EN versie, van de tekst zoals beschikbaar gesteld op 18.09.2020 door de Raad.

25.09.2020 Het comité van Permanente vertegenwoordigers van de Lidstaten heeft ingestemd met de amendementen van het Europees Parlement. Het COREPER adviseert om via een schriftelijke procedure de uitvoeringsverordening vast te stellen. NL-versie en EN-versie

CEF en TEN-T
Voorstel voor een nieuwe Verordening voor de CEF (Connecting European Facility) en ter vervanging van de huidige Verordening 1316/2013. Voorstel COM(2018)438 van 06.06.2018 [2018/0228(COD)] link naar Eur-Lex
Het voorstel is ook van een advies voorzien door het Comité van de Regio’s
link naar CdR pagina op Eur-Lex, C461/173 van 21.12.2018
Het voorstel wordt ook in het Europees Parlement besproken. Dit leidt tot (heel veel) voorstellen voor amendering van het voorstel.
Rapport met de amendementen 1 – 61
Amendementen 62 – 197
Amendmenten 198 – 336
Amendmenten 337 – 689
Amendmenten 690 – 1054
Het standpunt van het EP in eerste lezing is van 27.04.2019 (document van de Raad)

Voorstel van de Europese Commissie voor stroomlijning procedures tbv een snellere voltooiing van het TEN-T- netwerk. Voorstel COM(2018)277 van 17.05.2018 [2018/0138(COD)]
link naar Eur-Lex
Het voorstel wordt ook in het Europees Parlement besproken.
Bijgaand het ontwerp rapport van 17.09.2018 met 29 amendementen
Maart 2020:  Tussen Commissie, Raad en Parlement is trioloog gaande. Documenten daarvan zijn niet publiek beschikbaar

Herziening TEN-T guidelines
402 amendementen van het Europees Parlement op het Commissievoorstel voor herziening van de TEN-T guidelines
28.09.2020 EP Amendementen

Voorstel van 17.05.2018 voor elektronische informatie over het goederenvervoer. Dit ontwerp geeft aan dat er voor spoorvervoer, relaties bestaan met de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen (RL2008/68) en de TSI-TAF (1305/2014)
Voorstel COM(2018)279 (eerst toelichtend memorandum en de tekst van de ontwerp verordening staat er achter) [2018/0140(COD)]
link naar EUR-Lex pagina met alle begeleidende documenten
Omdat de bespreking van dit voorstel in co-decisie  plaats vindt, zijn er ook documenten van het Europees Parlement. In dit geval van het TRAN – comité (dossier TRAN/8/13188).
Rapport van het Europees Parlement met amendementen 1-26
aanvullende amendementen 27 – 103
24.01.2020. Er lijkt overeenstemming te bestaan tussen Raad en Parlement en komt een politiek akkoord in zicht. (Raadsdocument NL-tekst)

Herziening verordening reizigersrechten 1371/2007
vanwege een uitspraak van het Hof over overmacht bij vertragingen in het spoornetwerk
COM(2017)0548 van 27.09.2017 [2017/0237(COD)]
NL-tekstbijlagen
EN-tekstbijlagen

2018.10.18: EP-TRAN-report met EP-amendementen EN-versie  —  NL-versie
2018.11.15: Stemmingsresultaat 1e lezing EP: NL-versie    EN-versie
2018.12.19 Reactie van Raad op de stemming in EP
mei 2019: stand van zaken (Roemeens voorzitterschap) Stand van zaken Er is een wil om tot resultaat te komen, maar er moeten nog vele details geregeld worden.
2020.01.14: standpunt in Transportraad, akkoord met het voorliggende voorstel. NL-versie
Maart 2020: De trioloog tussen Commissie, Raad en Parlement is afgerond. Zowel bij de Raad als het EP is het proces gaande om in te stemmen met bijgaande tekst. NL-versie     EN-versie

Ook de Raad heeft haar standpunt gepubliceerd in het Europees publicatieblad C68 van 26 februari 2021 met een standpunt en de Verordening als bijlage, samen mert een motivering van haar standpunt. Standpunt+bijlage en de Motivering

Lissabon-treaty
In het kader van het Verdrag van Lissabon worden veel oudere richtlijnen aangepast. Op spoorgebied zijn dat de machinistenrichtlijn, verordening reizigersrechten en de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen. Inhoudelijk wijzigt er niets, alleen de procedures om wijzigingen aan te brengen wordt aangepast. Alle wijzigingen van plm. 180 richtlijnen en verordeningen zitten in document COM(2016)799 van 14.12.2016. [2016/0400(COD)] Omdat de verordening reizigersrechten toch al wordt aangepast is die hieronder niet opgenomen.
wijziging machinistenrichtlijn 2007/59
wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68
Rapport van het Europees Parlement van 02.02.2018 EN-versieNL-versie
Discussiedocument in de Raad ST14964/18 ADD 7 van 12.12.2018 met tekstvoorstellen voor beide richtlijnen, blz 33-38 EN-versie 
Met verordening 2019/1243 van 20.06.2019 (L298/241) is een deel van de aanpassingen gerealiseerd; de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen is op dit punt aangepast. Zie pagina 300 van deze verordening voor de wijziging van de Richtlijn TDG 2008/68.

Aanpassing verordening 182/2011, inzake de controle door Lidstaten van uitvoeringshandelingen door de Europese Commissie.
Als gevolg van het Verdrag van Lissabon zijn er nu uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. In richtlijnen wordt bepaald welk instrument ingezet wordt. Bij gedelegeerde handelingen wordt aan de Europese Commissie de bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels vast te stellen voor die onderwerpen waarvoor in de richtlijn mandaat is gegeven.
Voor uitvoeringshandelingen is verordening 182/2011 van kracht. Op basis van de  geïnstitutionaliseerde overeenkomst tussen Raad, Parlement en Commissie moet deze verordening worden aangepast
voorstel COM(2017)85 van 14.02.2017 NL-versie, EN-versie
COD-nummer: 2017/0035(COD)
stand van zaken tijdens Bulgaars voorzitterschap juni 2018