co-decisie

Voorstellen die in co-decisie zowel in de vergadering van de Raad van Lidstaten als in  het Europees Parlement aan de orde komen

Multimodale passagiersrechten
Voorstel voor een verordening voor multimodale passagiersrechten
COM(2023)752 van 29.11.2023. In de consultatieronde is sterk aangedrongen op dit voorstel vanwege het gebrek aan regelgeving bij multimodaal transport. Het voorstel behandelt de passagiersrechten, zoals transportvoorwaarden, informatievoorziening, verstoring en daardoor missen van een aansluiting, assistentie bij passagiers met gereduceerde mobiliteit en de afhandeling van klachten.
EN-versie + 2 bijlagen

SERA-richtlijn uitgebreid
In onderstaand voorstel COM(2021)0812, werd al gesproken over een aanpassing van de RFC Verordening. Inmiddels heeft de Europese Commissie daarover een keuze gemaakt. De Verordening zal worden ingetrokken en ondergebracht in een netwerkbenadering. Er komt binnen het raamwerk van de Single European Railway Area een nieuwe verordening die het capaciteitsmanagement en de capaciteit toewijzing regelt.
Dit voorstel COM(2023)443 is gedaan op 11.07.2023. Er is een mogelijkheid om tot 11.09.2023 zienswijzen aan de Commissie bekend te maken.
NL-versie + 10 bijlagen
EN-versie + 10 bijlagen

HET TRAN comité heeft op 04.03.2024 ingestemd met het commissie voorstel COM(2023)443/2 de aanpassing van de regels voor capaciteitsmanagement en de goederencorridors.

Al sinds 2021 COM(2021)0812 [2021/0420(COD)] wordt er gediscussieerd over de aanpassing van het TEN-T-netwerk en aan de Rail Freight Corridors (RFC).
Documenten van de Raad en Parlement verschijnen met enige regelmaat. Te vinden op [LINK]. Er is nog geen definitief besluit genomen, dit zijn documenten die moeten leiden tot de uiteindelijke overeenstemming tussen Raad, Parlement en Europese Commissie.

Kanaaltunnel
In COM(2023)0328 van 20.06.2023 wordt voorgesteld dat Frankrijk namens de Unie onderhandelt over de toepassing van de interoperabiliteitseisen en veiligheidseisen in de Kanaaltunnel.
COM(2023)328 final: NL-versie
COD-nummer: 2023/0192(COD)
Het Committee on Transport and Tourism van het Europees Parlement heeft amendementen voorgesteld: LINK naar A9-0018/2024. Engelstalig

Aanpassing verordening 182/2011, inzake de controle door Lidstaten van uitvoeringshandelingen door de Europese Commissie.
Als gevolg van het Verdrag van Lissabon zijn er nu uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. In richtlijnen wordt bepaald welk instrument ingezet wordt. Bij gedelegeerde handelingen wordt aan de Europese Commissie de bevoegdheid gedelegeerd om nadere regels vast te stellen voor die onderwerpen waarvoor in de richtlijn mandaat is gegeven.
Voor uitvoeringshandelingen is verordening 182/2011 van kracht. Op basis van de  geïnstitutionaliseerde overeenkomst tussen Raad, Parlement en Commissie moet deze verordening worden aangepast.
voorstel COM(2017)85 van 14.02.2017 NL-versie, EN-versie
COD-nummer: 2017/0035(COD)

stand van zaken tijdens Bulgaars voorzitterschap juni 2018