projecten

Deze pagina bevat informatie over projecten waarover gepubliceerd kan worden.

De afgelopen tijd is Visionrail actief op de volgende terreinen:
1. het beheren van de website Saferail.nl. Op deze site vindt u alle Europese regelgeving op het gebied van spoorwegen. Alle actuele Europese regelgeving is beschikbaar in zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige versie. Ook de voorgaande versies van documenten zijn beschikbaar in het saferail archief een aan te klikken op de website. Concept documenten vindt u op deze site.

2. Voor het exameninstituut is tot aan de sluiting per 1 januari 2023 meegewerkt aan het actueel houden van hun website op het gebied van regelgeving. In het onderdeel Kennispunt Regelgeving Spoorwegen (KRS) vond u de meest recente actuele regelgeving op spoorgebied. Deze informatie is nu te vinden op de website saferail.nl

3. Visonrail is actief geweest is om voor de vertegenwoordigers van Poolse spoorwegmaatschappijen een seminar te organiseren over de opleiding en examinering van treinmachinisten. In het seminar is uitgelegd hoe opleiding en examinering in Nederland zijn georganiseerd. De Poolse veiligheidsinstantie spreekt het Nederlandse model zeer aan en wil een soortgelijke aanpak in Polen introduceren.

4. Voor medewerkers van de Indonesische Spoorwegen (Kerata Api Indonesia) is enige malen college gegeven over de ontwikkeling van de wet- en regelgeving in Nederland. Hun beeld was dat de wetgeving bij de soevereiniteitsoverdracht in 1956 aan de nieuwe Republiek Indonesia nog zou lijken op de huidige Nederlandse wetgeving. Dat is natuurlijk niet het geval, door de invloed van de Europese regelgeving is er veel veranderd. Die veranderingen zijn toegelicht. Leuk is om te zien dat Nederlandse woorden zoals machinist, wissel en perron een plaats hebben gekregen in hun taal, het Bahasa Indonesia
Als nevenproduct van dit project ben ik op zoek gegaan naar de regelgeving zoals die destijds van toepassing was in Nederlands Indië. Ik heb een aantal puzzelstukjes gevonden en die lijken inderdaad sterk op de spoorwegwet 1875, de locaalspoorwegwet en AMvB’s zoals het RDHL. De puzzel is nog niet compleet. Als u informatie heeft over de regelgeving van toen in Nederlands Indië, laat het mij weten.

5. In 2018 is voor Movares een overzicht gemaakt van de stappen die gezet moeten worden voor het aanbieden van spoorvervoer. Met de aankomende wijziging van de regelgeving voor het 4e spoorpakket is aangegeven welke stappen, waar in de nieuwe regelgeving opgenomen zijn.

6. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in 2019 onderzoek gedaan welke nationale regels aangepast moeten worden vanwege de steeds verdergaande Europese Verordeningen. Aan het Ministerie is een voorstel gedaan welke regelgeving op het gebied van interoperabiliteit en veiligheid aanpassing behoeft. Het zijn voornamelijk de Ministeriële Regelingen, beleidsregels en formulieren ILT die aangepast moeten worden.

7. In 2020 is voor de lokale autobusdienst voor senioren (Cirkelbus) een programma gemaakt om de indeling van ritten voor klanten te automatiseren. Op basis van het programma Microsoft Excel is een applicatie gemaakt.

8. In 2020 is meegewerkt aan een studie in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan Panteia naar een benchmark van de gevolgen van de omzetting van de interoperabiliteitsrichtlijn 2019/797 in Nederland en een aantal buitenlanden.